FAQ

Generelt

Hvorfor investerer i Investeringskonto FRI?

Investeringskonto FRI er en enkel og derfor overskuelig måde at investere sin opsparing. Du behøver ikke et depot, og du har blot én konto. Udviklingen i investeringen kan du følge i din net- og mobilbank. Og så er Investeringskonto FRI specielt velegnet til løbende opsparing, hvor selv små indbetalinger bliver investeret med det samme – helt automatisk.

Hvilke kunder kan oprette en Investeringskonto FRI?

Alle kunder over 18 år med et CPR-nummer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, kan som udgangspunkt oprette en Investeringskonto FRI.

Er du under 18 år kræver oprettelse og ændring af Investeringskonto FRI samtykke fra forældre eller værge. Kontakt dit pengeinstitut for at høre nærmere om deres regler for investering for børn og unge under 18 år.

Hvad er minimumsbeløbet, som kan indsættes på en Investeringskonto FRI?

Du kan i princippet oprette en Investeringskonto FRI med blot 1 kr., men det giver først mening, hvis du planlægger at spare løbende op eller placere et lidt større beløb.

Hvor meget af det, man indbetaler på en Investeringskonto FRI investeres i aktier og obligationer?

HELE det indsatte beløb investeres automatisk.

Hvorfor kan der ikke være mere end én kontohaver på investeringskontoen?

Det skyldes tekniske årsager i relation til skatteindberetningen.

Hvad gør vi, hvis vi er et ægtepar med fælles formue?

I kan få oprettet en Investeringskonto FRI til hver af jer. Har I fx tilsammen 500.000 kr., som skal investeres, så opretter I en konto til hver på 250.000 kr.

Kan Investeringskonto FRI oprettes af kunder, som ikke er fuldt skattepligtige i Danmark?

Nej, for at få en Investeringskonto FRI skal du være fuldt skattepligtig i Danmark.

Kan Investeringskonto FRI anvendes til virksomhedsmidler eller virksomhedsskatteordning

Nej, det er desværre ikke muligt. Investeringskontoen er kun til private personers frie midler.

Hvordan nedtrappes risikoen i Investeringskonto FRI?

Forud for oprettelse af en Investeringskonto FRI afdækker du sammen med dit pengeinstitut hvilken risikovillighed, du ønsker på kontoen. Risikoen nedtrappes ikke automatisk, men du kan altid række ud til dit pengeinstitut, hvis der skal foretages ændringer.

Kan jeg vælge at investere i to forskellige Mix-afdelinger på en Investeringskonto FRI?

Nej, du kan kun vælge én investeringsmulighed pr. konto. Du kan til gengæld oprette alle de investeringskonti, som du har brug for.

Udover at kunne følge mine investeringer via net- og mobilbank, får jeg så rapportering om mine investeringer?

Ja, der sendes en kvartalsrapport i e-Boks eller i netbank med oplysninger om afkast (i pct. og kr.), omkostninger (i pct. og kr.), basisoplysninger, lagkage-visning af aktivfordeling samt beholdnings- og transaktionsliste.

Hvis du ikke har e-Boks eller netbank, får du sendt et fysisk brev.

Hvordan opretter jeg en Investeringskonto FRI?

Du skal kontakte din rådgiver, som kan hjælpe med at få oprettet en Investeringskonto FRI. Så får du samtidig rådgivning og vejledning om valg af investeringsløsning.

Kan børn under 18 år oprette Investeringskonto FRI?

Er du under 18 år kræver oprettelse og ændring af Investeringskonto FRI samtykke fra forældre eller værge. Kontakt os for at høre nærmere om regler for investering for børn og unge under 18 år.

Hvis jeg allerede har en Investeringskonto FRI og ønsker at investere et yderligere beløb, hvad skal jeg så gøre?

Du kan vælge selv at overføre penge til kontoen via din netbank. Du kan også vælge at kontakte din rådgiver og bede om at få overført et beløb til investeringskontoen.

Du kan godt have flere investeringskonti. Det kan give mening, hvis du for eksempel har forskellig risiko og investeringshorisont på dele af din opsparing.

Hvordan får jeg udbetalt penge fra min Investeringskonto FRI?

Du skal kontakte din rådgiver og anmode om at få et beløb udbetalt. Rådgiveren indtaster herefter dit ønske om udbetaling i systemet, hvorefter udbetalingen automatisk finder sted til den ønskede konto to bankdage efter, hvis udbetalingsønsket indtastes inden klokken 12.00. Hvis indtastning sker efter klokken 12.00, går der tre bankdage, før pengene indsættes på den ønskede konto.

Hvordan opgør man en Investeringskonto FRI?

Du skal kontakte din rådgiver og anmode om at få kontoen opgjort og få udbetalt værdien. Rådgiveren sørger herefter for en opgørelse, hvorefter udbetalingen af værdien automatisk finder sted til den ønskede konto to bankdage efter, hvis opgørelsen sker inden klokken 12.00. Hvis indtastning sker efter klokken 12.00, går der tre bankdage, før pengene indsættes på den ønskede konto.

Hvornår investeres pengene, hvis jeg sætter penge ind på min Investeringskonto FRI?

Hvis du indsætter pengene på investeringskontoen inden klokken 12.00, investeres beløbet samme dag. Hvis pengene indsættes på investeringskontoen efter klokken 12.00, investeres beløbet dagen efter eller førstkommende bankdag.

Kan jeg hele tiden se mine penge på Investeringskonto FRI?

To dage efter pengene er indsat og investeret, flyttes beløbet fra kontoen over i et værdipapiroverblik, som du kan følge fra din net- og mobilbank.

Har jeg mulighed for at følge de enkelte investeringer på Investeringskonto FRI?

Ja, du kan følge alle transaktioner i din net- og mobilbank.

De kontante transaktioner følges via kontoen, mens investeringstransaktionerne følges via en transaktionsoversigt i værdipapiroverblikket i net- og mobilbank.

Derudover indeholder kvartalsrapporten en komplet transaktionsoversigt for perioden.

Kan en Investeringskonto FRI pantsættes?

Det frarådes at pantsætte en Investeringskonto FRI, idet de tekniske løsninger ikke understøtter spærringen af kontiene, og korrekt visning af den pantsatte værdi. Samtidig konflikter det også med den planlagte udbetalingsfunktion til Net-mobilbanken, der ikke tager hensyn til pantsatte konti, hvor udbetaling jo netop ikke skal være muligt.

Kan kunderne investere deres kreditorbeskyttede midler på en Investeringskonto FRI uden at miste kreditorbeskyttelsen?

Ja, det kan kunden godt, det er dog vigtigt at disse forhold overholdes:

 • For at Investeringskonto FRI-kontoen skal få karakter af en særskilt konto, skal kontoen;
  1. være forsynet med anmærkning om, at midlerne er kreditorbeskyttede, og
  2. teknisk hindre indbetalingen af yderligere midler.
 • Hvad angår adskillelseskravet, vurderer vi ikke, at sammenblandingen af investeringsmidler på Omnibusniveau giver anledning til at antage, at der er sket sammenblanding i henhold til § 513, stk. 1.
  • Dette skyldes, at det lovpligtige register nøjagtigt angiver Investeringskonto FRI-kontoens ideelle andel af Omnibusdepotet, hvorfor det kan påvises, at midlerne utvivlsomt, direkte og udelukkende stammer fra Investeringskonto FRI-kontoen og dermed fra erstatningsbeløbet.
 • I øvrigt vurderes kreditorbeskyttelsen ikke at bortfalde i de tilfælde, hvor en kunde både investerer sine kreditorbeskyttede- og ikke-kreditorbeskyttede midler. Dette er betinget af, at de kreditorbeskyttede midler er indbetalt på en selvstændig Investeringskonto FRI-konto separat fra den øvrige formue.

Hvordan bliver mine penge investeret?

I forbindelse med oprettelse af en Investeringskonto FRI hjælper din rådgiver dig med at fastlægge din investeringsprofil. Det handler bl.a. om at se på din økonomiske situation, tidshorisont samt balancen mellem dine forventninger til afkast og din holdning til risiko og bæredygtighedspræferencer. Og på baggrund af din investeringsprofil vil din rådgiver anbefale dig en relevant investeringsfond, som passer til dine ønsker og behov.
De enkelte investeringsfonde under Investeringskonto FRI investerer forskelligt, og andelen af børsnoterede aktier og obligationer varierer derfor. Derudover kan der blive investeret op til 10% af fondens samlede investeringer i såkaldte alternativer, som fx kan være vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke børsnoterede virksomheder.

Omkostninger

Hvad koster Investeringskonto FRI?

Der er løbende omkostninger forbundet med Investeringskonto FRI. Du vil blive oplyst om forventede omkostninger i forbindelse med indgåelse af en aftale om Investeringskonto FRI.

Kontakt din rådgiver for at få oplyst aktuelle omkostninger.

Hvad koster det at sætte penge ind på sin Investeringskonto FRI?

Det koster ikke noget at indsætte penge på din Investeringskonto FRI.

Der kan være en mindre emissionsomkostning forbundet med handel med den underliggende fond. Omkostningen vil fremgå af den årlige omkostningsopgørelse, som du modtager fra dit pengeinstitut.

Hvad koster det at hæve penge fra sin Investeringskonto FRI?

Det koster ikke noget at hæve fra din Investeringskonto FRI.

Der kan være en mindre indløsningsomkostning forbundet med handel med den underliggende fond. Omkostningen vil fremgå af den årlige omkostningsopgørelse, som du modtager fra dit pengeinstitut.

Afkast

Hvor kan jeg se afkastet på Investeringskonto FRI?

Du kan se afkastet her på siden under Fonde > Afkast eller via net- og mobilbank, hvor du kan følge den daglige værdiudvikling.

Hvor kan jeg se det historiske afkast på Investeringskonto FRI?

Det historiske afkast kan følges her på siden.

Bliver afkastet udbetalt fra Investeringskonto FRI?

Nej, afkastet sker i form af den daglige værdiudvikling, som kan følges i net- og mobilbanken. Ønsker du dit afkast udbetalt, skal du anmode om en udbetaling.

Bliver udbytte udbetalt fra Investeringskonto FRI?

Nej, alt udbytte bliver geninvesteret helt automatisk.

Hvordan betaler jeg gebyret til pengeinstituttet?

Gebyret trækkes automatisk ved, at der automatisk sælges en del af din beholdning, som præcist svarer til administrationsgebyrets størrelse.

Beskatning

Hvordan beskattes gevinster og tab på Investeringskonto FRI?

 • Fonde, som har overvægt af obligationer, beskattes som kapitalindkomst.
 • Fonde, som har overvægt af aktier, beskattes som aktieindkomst.
 • Der er realisationsbeskatning, hvilket betyder, at det først er i året, hvor investeringen realiseres, at beskatningen finder sted

Bliver afkast og udbytter indberettet til Skattestyrelsen, eller skal jeg selv gøre det?

Alle handler og udbytter bliver automatisk indberettet til Skattestyrelsen. Det er dog en god ide selv at kontrollere indberetningerne på din årsopgørelse.

Andet

Kan man risikere at tabe sin opsparing, hvis man indbetaler på sin Investeringskonto FRI?

Du skal betragte indbetaling på Investeringskonto FRI som en hvilken som helst anden investering i værdipapirer. Og ingen investering i værdipapirer er risikofri. Hvis du ikke ønsker at tage nogen form for risiko, anbefaler vi andre løsninger end investering i værdipapirer.

Inden Investeringskonto FRI bliver stillet til rådighed for dig, skal du sammen med din rådgiver fastlægges din investeringsprofil, og den investeringsprofil afspejler din risikoappetit, investeringshorisont m.v.

Er indestående på Investeringskonto FRI dækket af indskydergarantifonden?

Eventuelt kontant indestående på kontoen er dækket af Indskydergarantifonden. Investeringerne tilhører dig, og værdierne er derfor fuldt sikret.